electric eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric eye.

Từ điển Anh Việt

 • electric eye

  /i'lektrik'ai/

  * danh từ

  mắt điện (để điều khiển một số bộ phận máy...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electric eye

  * kỹ thuật

  điện:

  mắt điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet