photoelectric timer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric timer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric timer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric timer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photoelectric timer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ định thời quang điện