photoelectric cell (peo) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric cell (peo) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric cell (peo) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric cell (peo).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photoelectric cell (peo)

    * kỹ thuật

    đèn quang điện

    ống quang điện

    pin quang điện