photoelectric (al) photometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric (al) photometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric (al) photometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric (al) photometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photoelectric (al) photometer

    * kỹ thuật

    vật lý:

    quang kế quang điện