photoelectric register control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric register control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric register control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric register control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photoelectric register control

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    điều khiển bằng đồng hồ quang điện