photoelectric sorting machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric sorting machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric sorting machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric sorting machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photoelectric sorting machine

    * kinh tế

    máy phân loại điện quang