photoelectrical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectrical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectrical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectrical.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • photoelectrical

    Similar:

    photoelectric: of or pertaining to photoelectricity

    the photoelectric effect

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).