photoelectric emission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric emission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric emission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric emission.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • photoelectric emission

    the release or absorption of quanta above a certain energy level

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).