photoelectric cell, photocell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric cell, photocell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric cell, photocell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric cell, photocell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photoelectric cell, photocell

    * kỹ thuật

    tế bào quang điện