photoelectric scanning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric scanning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric scanning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric scanning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photoelectric scanning

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự quét quang điện