like nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

like nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm like giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của like.

Từ điển Anh Việt

 • like

  /laik/

  * tính từ

  giống, giống nhau, như nhau, tương tự, cùng loại

  as like as two peas: giống nhau như hai giọt nước

  what's he like?: anh ta là người như thế nào? anh ta là hạng người như thế nào?

  thực đúng, đúng như mong đợi

  it's like a Vietnamese to thirst for learning: hiếu học thực đúng đặc tính người Việt Nam

  this poetry is something like: thơ này mới thật là thơ

  thích, sãn sàng, sãn lòng, vui lòng

  not to feel like going out today: cảm thấy không thích đi chơi hôm nay

  có vẻ như

  it looks like rain: có vẻ như trời muốn mưa

  gần, khoảng độ

  something like 100d: khoảng độ 100 đồng

  like father like son

  cha nào con nấy

  like master like man

  thầy nào tớ nấy

  * giới từ

  như

  don't talk like that: đừng nói như vậy

  like mad: như điên, điên cuồng

  like a shot

  không ngần ngại, sãn lòng; bất chấp hậu quả

  sure like rain

  chắc như đinh đóng cột

  * phó từ

  like very; like enough rất có thể

  * liên từ

  (thông tục) thay cho as như

  I cannot do it like you do: tôi không thể làm cái đó như anh làm

  * danh từ

  người thuộc loại như; vật thuộc loại như

  did not ever see the like of it?: có bao giờ anh trông thấy cái giống như cái đó không?

  music, painting and the like: âm nhạc, hội hoạ và những môn thuộc loại đó

  the likes of me: (thông tục) những kẻ hèn như tôi

  the likes of you: (thông tục) những bậc cao sang như anh

  like cures like

  lấy độc trị độc

  to return like for like

  lấy ơn trả ơn, lấy oán trả oán

  * danh từ

  cái thích

  likes and dislikes: những cái thích và những cái không thích

  * ngoại động từ

  thích ưa, chuộng, yêu

  do you like fish?: anh có thích cá không?

  I like his cheek: (mỉa mai) tôi mới thích thái độ láo xược của hắn làm sao

  (would like, should like) muốn, ước mong

  I should like a cup of tea: tôi muốn có một tách chè

  parents like their children to be successful in file: bố mẹ muốn cho con cái thành công ở đời

  I'd like to know (see): thử cho tôi biết (xem) nào!

  thích hợp, hợp với (thể trạng, sức khoẻ...)

  wine does not like me: rượu vang không hợp với thể trạng của tôi, tôi không chịu đựng được rượu vang

  * nội động từ

  thích, muốn

  you may do as you like: anh có thể làm theo như ý thích

 • like

  giống như; bằng; cùng tên // giống, có lẽ, có thể

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • like

  * kinh tế

  giống nhau

  khoảng

  * kỹ thuật

  bằng

  có lẽ

  có thể

  giống

  giống như

  tương tự

  toán & tin:

  cùng tên

  hóa học & vật liệu:

  thích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • like

  a similar kind

  dogs, foxes, and the like", "we don't want the likes of you around here

  Synonyms: the like, the likes of

  a kind of person

  We'll not see his like again

  I can't tolerate people of his ilk

  Synonyms: ilk

  find enjoyable or agreeable

  I like jogging

  She likes to read Russian novels

  Antonyms: dislike

  be fond of

  I like my nephews

  feel about or towards; consider, evaluate, or regard

  How did you like the President's speech last night?

  want to have

  I'd like a beer now!

  resembling or similar; having the same or some of the same characteristics; often used in combination

  suits of like design

  a limited circle of like minds

  members of the cat family have like dispositions

  as like as two peas in a pod

  doglike devotion

  a dreamlike quality

  Synonyms: similar

  Antonyms: unlike

  equal in amount or value

  like amounts

  equivalent amounts

  the same amount

  gave one six blows and the other a like number

  the same number

  Synonyms: same

  Antonyms: unlike

  Similar:

  wish: prefer or wish to do something

  Do you care to try this dish?

  Would you like to come along to the movies?

  Synonyms: care

  alike: having the same or similar characteristics

  all politicians are alike

  they looked utterly alike

  friends are generally alike in background and taste

  Synonyms: similar

  Antonyms: unalike

  comparable: conforming in every respect

  boxes with corresponding dimensions

  the like period of the preceding year

  Synonyms: corresponding