same nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

same nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm same giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của same.

Từ điển Anh Việt

 • same

  /seim/

  * tính từ

  đều đều, đơn điệu

  their jokes are a little same: những câu nói đùa của chúng vẫn cứ đơn điệu như thế

  ((thường) + the) giống nhau, như nhau, không thay đổi, cùng một, cũng như vậy, cũng như thế

  to say the same thing twice over: nói đi nói lại một điệu như nhau

  to travel in the same direction: đi về cùng một hướng

  he is the same age as I: anh ấy cùng tuổi với tôi

  at the same time: cùng một lúc

  he gave the same answer as before: anh ta vẫn giả lời như trước

  * danh từ & đại từ (the gõn

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) lại người ấy, cũng vẫn người ấy

  to the same: lại gửi người ấy

  from the same: cũng lại do người ấy gửi (tặng...)

  cùng một điều ấy, cùng một vật ấy, vật như thế, điều như thế, việc như thế

  we would do the same again: chúng ta sẽ lại làm việc như thế nữa

  more of the same: cứ cho thêm cùng một thứ như vậy, cứ cho uống thêm cùng một thứ thuốc...

  (từ cổ,nghĩa cổ), (thương nghiệp); (pháp lý); luộc koảy pốc điều đã nói trên, người đã nói trên; vật đó; điều đó, người đó

  * phó từ (the gõn

  cũng như thế, vẫn như thế, cũng như

  I think the same of him: tôi cũng nghĩ về anh ta như thế

  just the same: vẫn y như thế, vẫn y như thường

  all the same

  (xem) all

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • same

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự cứu đắm

  sự cứu tàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • same

  same in identity

  the same man I saw yesterday

  never wore the same dress twice

  this road is the same one we were on yesterday

  on the same side of the street

  Antonyms: other

  closely similar or comparable in kind or quality or quantity or degree

  curtains the same color as the walls

  two girls of the same age

  mother and son have the same blue eyes

  animals of the same species

  the same rules as before

  two boxes having the same dimensions

  the same day next year

  Antonyms: different

  unchanged in character or nature

  the village stayed the same

  his attitude is the same as ever

  Similar:

  lapp: a member of an indigenous nomadic people living in northern Scandinavia and herding reindeer

  Synonyms: Lapplander, Sami, Saami, Saame

  lapp: the language of nomadic Lapps in northern Scandinavia and the Kola Peninsula

  Synonyms: Sami, Saami, Saame

  like: equal in amount or value

  like amounts

  equivalent amounts

  the same amount

  gave one six blows and the other a like number

  the same number

  Antonyms: unlike