grey market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grey market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grey market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grey market.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grey market

    an unofficial market in which goods are bought and sold at prices lower than the official price set by a regulatory agency

    Synonyms: gray market

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).