grey area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grey area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grey area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grey area.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grey area

    an intermediate area; a topic that is not clearly one thing or the other

    Synonyms: gray area

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).