grey poplar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grey poplar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grey poplar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grey poplar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grey poplar

    large rapidly growing poplar with faintly lobed dentate leaves grey on the lower surface; native to Europe but introduced and naturalized elsewhere

    Synonyms: gray poplar, Populus canescens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).