graph of function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graph of function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graph of function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graph of function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graph of function

    * kỹ thuật

    biểu đồ chức năng