foreign mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foreign mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foreign mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foreign mail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • foreign mail

    * kinh tế

    bưu kiện nước ngoài