foreigness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foreigness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foreigness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foreigness.

Từ điển Anh Việt

  • foreigness

    * danh từ

    tính chất ngoại lai, tính chất nước ngoài

    sự không có quan hệ; sự xa lạ, không thích hợp