foreign funds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foreign funds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foreign funds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foreign funds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • foreign funds

    * kinh tế

    vốn nước ngoài