foreign-build nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foreign-build nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foreign-build giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foreign-build.

Từ điển Anh Việt

  • foreign-build

    * danh từ

    xây dựng ở nước ngoài (tàu)