foreignism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foreignism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foreignism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foreignism.

Từ điển Anh Việt

  • foreignism

    /'fɔrinizm/

    * danh từ

    sự bắt chước nước ngoài

    phong cách nước ngoài; đặc điểm nước ngoài; phong tục nước ngoài; từ nước ngoài