esp (electrostasic precipitator) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

esp (electrostasic precipitator) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm esp (electrostasic precipitator) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của esp (electrostasic precipitator).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • esp (electrostasic precipitator)

    * kỹ thuật

    môi trường:

    bộ kết tủa tĩnh điện