esp (electronic point-of-sale) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

esp (electronic point-of-sale) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm esp (electronic point-of-sale) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của esp (electronic point-of-sale).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • esp (electronic point-of-sale)

    * kỹ thuật

    điểm bán hàng điện tử