dirty water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dirty water

    * kỹ thuật

    nước bẩn