dirty bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dirty bond

    * kinh tế

    trái phiếu gộp