dirty b/l nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty b/l nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty b/l giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty b/l.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dirty b/l

    * kinh tế

    vận đơn không hoàn hảo