dirty trick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty trick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty trick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty trick.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dirty trick

    an unkind or aggressive trick

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).