dirty oil tanker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty oil tanker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty oil tanker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty oil tanker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dirty oil tanker

    * kỹ thuật

    tàu chở dầu thô