dirty-water pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty-water pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty-water pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty-water pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dirty-water pump

    * kỹ thuật

    máy bơm nước thải