dirty bin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty bin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty bin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty bin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dirty bin

    * kinh tế

    hạt chưa tách hợp chất