dirty oil vessel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty oil vessel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty oil vessel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty oil vessel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dirty oil vessel

    * kỹ thuật

    tàu chở dầu thô