dirty bill of lading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dirty bill of lading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dirty bill of lading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dirty bill of lading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dirty bill of lading

    * kinh tế

    vận đơn không hoàn hảo