cup morel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cup morel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cup morel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cup morel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cup morel

    Similar:

    disciotis venosa: an edible morel with a cup-shaped or saucer-shaped fruiting body can be up to 20 cm wide; the fertile surface inside the cup has wrinkles radiating from the center; can be easily confused with inedible mushrooms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).