cupping room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cupping room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cupping room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cupping room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cupping room

    * kinh tế

    phòng thử nghiệm