cupping operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cupping operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cupping operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cupping operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cupping operation

    * kỹ thuật

    nguyên công vuốt thúc rỗng