cupping test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cupping test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cupping test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cupping test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cupping test

  * kỹ thuật

  sự thử vuốt sâu

  sự thử vuốt thúc rỗng

  cơ khí & công trình:

  sự thử vuốt