cupular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cupular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cupular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cupular.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cupular

    shaped like (or supporting) a cupule

    Synonyms: cupulate

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).