cupel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cupel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cupel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cupel.

Từ điển Anh Việt

 • cupel

  /'kju:pel/

  * danh từ

  chén thử (vàng, bạc...)

  * ngoại động từ

  thử (vàng, bạc...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cupel

  Similar:

  bone-ash cup: a small porous bowl made of bone ash used in assaying to separate precious metals from e.g. lead

  Synonyms: refractory pot