carbon pile regulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbon pile regulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbon pile regulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbon pile regulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbon pile regulator

    * kỹ thuật

    máy điều tiết có trụ than

    điện:

    bộ điều chỉnh pin cacbon