carbon film resistor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbon film resistor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbon film resistor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbon film resistor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbon film resistor

    * kỹ thuật

    điện:

    điện trở (màng) than

    điện trở màng cacbon