carbon dioxide laser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbon dioxide laser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbon dioxide laser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbon dioxide laser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbon dioxide laser

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    laze khí CO2