cam wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cam wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cam wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cam wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cam wheel

    * kỹ thuật

    bánh cam

    cam đĩa