cam-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cam-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cam-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cam-head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cam-head

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu cam

    rìa cam