cam gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cam gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cam gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cam gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cam gear

  * kỹ thuật

  sự điều khiển bằng cam

  sự phân phối bằng cam

  vật lý:

  cấu cam