cam shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cam shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cam shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cam shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cam shaft

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục lệch tâm