cam flank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cam flank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cam flank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cam flank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cam flank

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dạng cam