cam clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cam clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cam clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cam clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cam clamp

    * kỹ thuật

    cái kẹp lệch tâm

    cơ khí & công trình:

    dụng cụ kẹp (kiểu) cam