bur (r) cleaner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bur (r) cleaner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bur (r) cleaner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bur (r) cleaner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bur (r) cleaner

    * kinh tế

    máy làm sạch có gai