burdon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burdon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burdon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burdon.

Từ điển Anh Việt

  • burdon

    * danh từ

    (sinh học) thể ghép (từ hai tế bào sinh dưỡng)