book of haggai nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

book of haggai nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm book of haggai giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của book of haggai.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • book of haggai

    Similar:

    haggai: an Old Testament book telling the prophecies of Haggai which are concerned mainly with rebuilding the temples after the Babylonian Captivity

    Synonyms: Aggeus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).